ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady zpracování osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem 42 Prague z. ú., se sídlem Kolbenova 9, Praha 9, IČO: 140 64 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 1028 při výkonu své obchodní činnosti a aktivit s ní souvisejícími zpracovává osobní údaje o osobách, s nimiž přijde do styku v různých situacích (dále jen jako „Vy“).

42 Prague z. ú. („42 Prague“) je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 („GDPR“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

V určitých případech, především pro účely zajištění technického zázemí, know-how a všech souvisejících služeb, je 42 Prague z. ú. společným správcem Vašich osobních údajů se Sdružením 42, registrovaným u policejní prefektury pod číslem W751218379, jehož sídlo je na adrese 96, boulevard Bessieres, 75017 – Paříž (dále společně jen „42“ nebo „Správce“). Správce chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnosti 42 uzavřeli smlouvu prostřednictvím které si sjednaly své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR, zejména pokud jde o vypořádání práv subjektů údajů, a to následovně:

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů:

(i)               potenciálních obchodních partnerů a během plnění smluv s obchodními partnery,

(ii)             uchazečů o studium,

(iii)           uchazečů o zaměstnání a spolupráci,

(iv)            návštěvníci kampusu a účastníků akcí, které Správce pořádá,

(v)             návštěvníků internetových stránek, jejichž provozovatelem je 42 Prague („Internetové stránky“).

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Plnění smlouvy – zejména plnění smluv s obchodními partnery 42, a to včetně opatření před uzavřením smlouvy jako např. příprava nabídky apod.;

Plnění právních povinností – zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy;

Ochrana oprávněného zájmu Správce – např. ochrana Internetových stránek a vnitřní sítě 42 před zneužitím, provoz kamerového systému, ověření osob vstupujících do areálu;

Souhlas – např. zasílání obchodních sdělení (newsletter) a cílení reklamy (zejména na Internetových stránkách).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE – obchodní partneři a potenciální obchodní partneři

Právní základ zpracování

a.      Plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písmeno b) GDPR,

b.      Oprávněný zájem dle čl. 6, odst. 1, písmeno f) GDPR,

c.      Plnění právní povinnosti dle čl. 6, odst. 1, písmeno c) GDPR.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování:
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků a podnětů
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků a podnětů
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Číslo účtu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
IČO Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
IP adresa a informace získané prostřednictvím cookies (viz níže) Cílení reklamy na Internetových stránkách
Informace uvedené v životopise Opatření před uzavřením smlouvy (v případě uchazečů o zaměstnání)

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů Správce. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení a cílení reklamy.

Doba zpracování

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle účelu zpracování po následují dobu:

Plnění smlouvy po dobu trvání smlouvy a po dobu danou příslušným právním předpisem od ukončení smlouvy
Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Ochrana oprávněného zájmu správce maximálně po dobu tří (3) let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování požadavků a podnětů po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku (a zdokumentování tohoto vyřízení požadavku)
Zasílání obchodních sdělení po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílením reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*
Opatření před uzavřením smlouvy Po dobu jednání o uzavření smlouvy (po dobu výběrového řízení), případně po dobu udělení souhlasu (v případě zařazení do databáze potenciálních zaměstnanců a spolupracovníků po dobu 3 roky nebo do odvolání souhlasu)

* 42 Prague je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE – uchazeči o studium

Právní základ zpracování

a.      Plnění smlouvy / opatření přijatá před uzavřením smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písmeno b) GDPR,

b.      Oprávněný zájem dle čl. 6, odst. 1, písmeno f) GDPR.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování:
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků a podnětů
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce
E-mail Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků a podnětů
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Adresa Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Výsledky řešených testů a další informace o uchazeči, které nám uchazeč předá v rámci přijímacího řízení Opatření před uzavřením smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Výsledky řešených testů a další informace o uchazeči, které nám uchazeč předá v rámci přijímacího řízení

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány především automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely naplnění podmínek přijímacího řízení, zejména k zajištění vnitřních procesů Správce.

Doba zpracování

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle účelu zpracování po následují dobu:

Opatření před uzavřením smlouvy Osobní údaje uchazečů, kteří  neuspěli v přijímacích  testech: Budou vymazány po ukončení přijímacího řízení (nejpozději do tří měsíců).Osobní údaje uchazečů, kteří uspěli v některých přijímacích testech, ale nedokončili celé přijímací řízení:Budou uchovány po dobu tří let, aby tito uchazeči mohli pokračovat ve zkouškách tam,kde přestali.Po uplynutí tohoto období budou osobní údaje takových uchazečů vymazány nebo trvale anonymizovány.
Ochrana oprávněného zájmu správce maximálně po dobu tří (3) let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování požadavků a podnětů po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku (a zdokumentování tohoto vyřízení požadavku)

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE – uchazeči o práci / spolupráci

Právní základ zpracování

c.      Plnění smlouvy / opatření přijatá před uzavřením smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písmeno b) GDPR,

a.      Oprávněný zájem dle čl. 6, odst. 1, písmeno f) GDPR.

V případě, že projevíte zájem o spolupráci s 42 Prague prostřednictvím odpovědi na námi inzerovanou konkrétní pracovní pozici, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon a případně další údaje uvedené zaslaném životopise (včetně fotografie, pokud nám ji dobrovolně poskytnete) po dobu příslušného výběrového řízení (maximálně však po dobu šesti měsíců). Případně, pokud nám udělíte souhlas s Vaší registrací do databáze uchazečů o zaměstnání a/nebo spolupráci, zpracováváme Vaše výše uvedené osobní údaje po dobu tří (3) let nebo do odvolání Vašeho souhlasu.  

Pokud projevíte obecný zájem o spolupráci s námi zasláním Vašich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon a případně další prostřednictvím formuláře umístěného na naší Internetové stránce nebo jakýmkoliv jiným způsobem a udělíte nám souhlas s Vaší registrací do databáze uchazečů o zaměstnání a/nebo spolupráci, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu po dobu tří (3) let nebo do odvolání Vašeho souhlasu. Po dobu, po kterou nám to umožníte Vám tak na základě Vašeho souhlasu můžeme zasílat nabídky zaměstnání a/nebo spolupráce, které by pro Vás mohly být zajímavé.

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE – návštěvníci kampusu / účastníci akcí

Právní základ zpracování

b.      Oprávněný zájem dle čl. 6, odst. 1, písmeno f) GDPR.

V případě, že navštívíte náš kampus vezměte na vědomí, že jsme oprávněni v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku ověřit Vaši totožnost a účel návštěvy. Pro tyto účely zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, účel návštěvy, podpis. Vaše výše uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu maximálně šesti měsíců. Vezměte také na vědomí, že v prostorech našeho kampusu mohou být instalovány kamerové systémy pro účely zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku. O umístění kamerového systému budete informováni prostřednictvím informačních tabulek umístěných před vstupem do monitorovaných prostor. Bližší informace o provozu kamerových systémů jsou k dispozici na vyžádání na místě uvedeném na této informační tabulce. 

Pokud se účastníte akcí, které pořádáme, vezměte na vědomí, že v rámci akcí můžeme vést prezenční listinu a pořizovat foto a/nebo video dokumentaci. Proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů můžete vznést námitku prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

_________________________________

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte 42 souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 5 let nebo do jeho odvolání.

Odmítnutí udělení tohoto souhlasu žádným způsobem neovlivní obchodní či jiný vztah se Správcem. I v případě neudělení tohoto souhlasu je 42 oprávněna Vám zasílat obchodní sdělení týkající se obdobných služeb na Vaši e-mailovou adresu či jinými prostředky elektronické komunikace, pokud předem nevyjádříte nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním (tento nesouhlas, tzv. opt-out, lze též vyjádřit prostřednictvím odkazu v každém ze zaslaných marketingových e-mailů).

Pokud udělíte Správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiné účely, vždy přesně specifikované ve formuláři, prostřednictvím kterého je souhlas udělován, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné, souhlas je poskytován na dobu uvedenou v příslušném formuláři a lze ho kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktů, které jsou uvedeny níže.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům (jakož i dalším oprávněným pracovníkům, kteří nejsou v zaměstnaneckém vztahu), či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, případně dalším příjemcům, jakožto samostatným správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na realizaci služeb, plateb, jsem nebo poskytující marketingové služby. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro předání a zpracování osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů je dostupný na vyžádání prostřednictvím e-mailu info@42prague.com.

Správce je v zákonem stanovených případech oprávněny, resp. povinny, některé osobní údaje předat na základě platných a účinných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů 42 Prague a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s 42 Prague, popř. jiné údaje, které 42 Prague obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije 42 Prague výlučně za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že 42 Prague bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností 42 Prague své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s 42 Prague.

__________________________________

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE – návštěvníci Internetových stránek

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍ STRANOU

Na našich Internetových stránkách používáme služby Mailchimp, která nám umožňuje spravovat naše kontakty.  Pokud využijete kontaktních formulářů umístěných na našich Internetových stránkách berete na vědomí, že vaše informace budou přeneseny do Mailchimp ke zpracování (bližší informace o zabezpečení soukromí ZDE). Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, kontaktujte nás jiným způsobem (prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ZDE).

POUŽITÍ COOKIES

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Na Internetových stránkách používáme funkční, základní analytické a marketingové cookies.

FUNKČNÍ COOKIES

Jsou využívány při návštěvě a používání Internetových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám neudělíte souhlas, shromažďujeme pouze údaje, které Váš prohlížeč předává na náš server, což je nezbytné, abychom Vám mohli zobrazit Internetové stránky a zaručit Vám stabilitu a bezpečnost jejich užívání.

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ COOKIES

Tyto cookies slouží jen ke zlepšení fungování Internetových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají Internetové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Internetové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Internetových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a učinit ji zajímavější pro Vás jako uživatele.

MARKETINGOVÉ COOKIES

Používají se ke sledování preferencí uživatele Internetových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení v souladu s těmito preferencemi. Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.

Na našich Internetových stránkách využíváme následující marketingové nástroje (cookies třetích stran):

JAK MŮŽETE NASTAVIT COOKIES?

Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím našeho cookies banneru. Případně v nastavení svého internetového prohlížeče můžete také odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých souborů cookies (v závislosti na typu prohlížeče).

Pokud nám ale nepovolíte použití základních (funkčních) cookies, některé funkce Internetových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:

PROPOJENÍ NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Tlačítka sociálních sítí jsou na našich Internetových stránkách umístěna, zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom naše Internetové stránky učinili zajímavější pro Vás jako uživatele. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě Váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, jakož i na doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla 42 Prague nebo e-mailem na info@42prague.com. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 23.11.2022.