Alternativní vzdělávání a role žen v IT z pohledu Michaely Bauer, členky představenstva ČSOB

V návaznosti na náš nedávný rozhovor s Michaelou Bauer, členkou představenstva ČSOB a zároveň šéfkou pro technologie, inovace, data a provoz ČSOB, vám přinášíme její postřehy o neustále se vyvíjejícím IT prostředí – s důrazem na význam rozmanitých vzdělávacích přístupů a rostoucí roli žen v technologicky zaměřených oblastech.

3r4a7887-velka.jpeg

Začněme zastřešující otázkou. Jaké významné změny v IT a vzdělávání předvídáte, že se v příštích pěti letech uskuteční?

„V příštích pěti letech předpokládáme v ČSOB výraznou proměnu IT prostředí, zejména ve smyslu modernizace IT architektury. Jde o zásadní téma napříč různými průmysly včetně bank, protože rychlý vývoj technologií nás vede směry, na které naše starší systémy nejsou plně připraveny. Bez ohledu na to, kdy byla provedena poslední aktualizace, vyžaduje tempo technologického pokroku neustálou modernizaci, aby si systém udržel svou relevanci a efektivitu.

Další kritickou oblastí je důraz na kvalitu a vzdělávání zaměstnanců. Technologie, do kterých investujeme, jsou zásadní, ale stejně důležití jsou i lidé, kteří tyto systémy obsluhují a spravují. Do budoucna vidíme kombinaci investic do pokročilých technologií a do lidí, kteří je ovládají. Díky tomuto dvojímu zaměření budou systémy fungovat optimálně. Kvalitní zaměstnanci mohou se staršími systémy dělat zázraky, zatímco nejnovější technologie mohou bez kvalifikovaného personálu vykazovat nedostatečný výkon.

Konečně také umělá inteligence, konkrétně v oblasti IT, představuje své jedinečné výzvy a příležitosti. Nejde jen o implementaci technologií AI, ale také o orientaci v regulačním a právním prostředí. A upřímně řečeno, úspěšné nasazení AI bude do značné míry záviset spíše na vyřešení těchto právních problémů než na implementaci nových technologických standardů."

3r4a7790-velka.jpeg

Zmínila jste, že vzdělaný personál je nutností. Česká republika však trpí nedostatkem IT pracovníků. Znamená to, že je zde spousta příležitostí pro lidi, kteří přemýšlí o změně kariéry?

„IT se v posledních letech stalo mnohem rozmanitějším a inkluzivnějším oborem, takže je dostupnější i pro lidi, jejichž vzdělání nebo zaměření se netýká informačních technologií. Dnes jsou poptáván jiné, komplementární dovednosti, a nejen právě ta technická zdatnost. Tento vývoj znamená, že bariéry pro vstup do IT jsou nižší než kdy dříve. Vnímání IT jako oboru vyhrazeného pouze pro osoby s technickým vzděláním se rychle mění. Jak jsem již zmínila, toto odvětví nyní vyžaduje kombinaci různých dovedností včetně kreativity, řešení problémů či schopnosti přistupovat k technickým otázkám z širší perspektivy.

V ČSOB jsme vypozorovali, že jedinci s odlišným vzděláním přinášejí do IT rolí jedinečné silné stránky a perspektivy, takže o tom mohu mluvit z vlastní zkušenosti. Přispívají k dynamičtějšímu a inovativnějšímu pracovnímu prostředí, zpochybňují status quo a prosazují nové myšlenky. Tento interdisciplinární posun je nezbytný pro další růst našeho odvětví a jeho přizpůsobení se neustále se měnícímu technologickému prostředí."

3r4a7659-velka.jpeg

V návaznosti na vaši odpověď – jakou roli hraje zastoupení pohlaví v IT, a myslíte si, že je s tím spojeno nějaké stigma?

„Naštěstí bych řekla, že otázka zastoupení žen a mužů v IT je na dobré cestě. Stigmata sice sice nepochybně existují, ale stále více jsou považována za zastaralá a zbytečná. Pokud se zamyslíme nad tradiční výchovou, existuje zde tendence spojovat technické vzdělání a zájmy od útlého věku spíše s chlapci než s dívkami. Tato raná odlišnost často vede k rozdílům ve specializovaných oborech, kde se těmto oblastem věnuje méně žen než mužů. Jak jsem již ale zmínila, definice IT se v posledním desetiletí dramaticky vyvinula.

V minulosti byly IT pozice často úzce definovány jako programátoři nebo síťoví specialisté. Dnes, kdy se IT demokratizuje a stává se uživatelsky přívětivější díky různým nástrojům, není požadavek na čistě technické dovednosti tak výrazný. Ba naopak, někdy to může být spíše omezení. Ženy, kterým je často stereotypně přisuzována kreativita a schopnost vidět technické problémy v širších souvislostech, nyní nacházejí v IT více příležitostí. Tyto dovednosti jsou stále cennější s tím, jak se IT těsněji propojuje například s obchodem a dalšími netechnickými oblastmi.

Moderní IT prostředí vyžaduje odborníky, kteří mohou působit jako ‚překladatelé‘ mezi technickým a obchodním světem, překlenovat rozdíly a usnadňovat porozumění. Ženy v těchto rolích vynikají a přinášejí jedinečné pohledy a dovednosti, které zlepšují spolupráci a inovace. Tento posun si vykládám jako známku uznání různorodého talentu žen a jejich přístupu k IT, a překonání tradičních stereotypů a ocenění jejich širšího přínosu pro obor."

gamification.jpg

Můžete přiblížit iniciativy ČSOB v oblasti rozvoje IT talentů a vaše očekávání od spolupráce s institutem 42 Prague?

„Aktivně prosazujeme komplexní přístup k rozvoji personální stránky našeho IT, včetně interních iniciativ a spolupráce se vzdělávacími a rozvojovými organizacemi. Konkrétně naše partnerství s neziskovou organizací Czechitas, která je shodou okolností také partnerem 42 Prague, svědčí o našem odhodlání podporovat diverzitu v IT. Vypozorovali jsme, že tato spolupráce pomáhá povzbudit více žen, aby uvažovaly o kariéře v IT, protože posiluje jejich sebevědomí a zlepšuje jejich technické dovednosti. Například mnoho našich kolegů a kolegyň z provozní divize se zúčastnilo kurzů Czechitas. Tato školení přímo přispěla k rozvoji našich IT procesů, neboť nabízejí praktičtější přístup než běžné metody, a jejich výsledkem jsou desítky nových IT pracovníků v naší organizaci.

Co se týče spolupráce s vaším institutem, máme velká očekávání, zejména pokud jde o stáže. Očekáváme, že stážisté ze 42 Prague přinesou jedinečné dovednosti formované jejich praktickými a sebemotivujícími zkušenostmi s učením. Očekáváme, že jejich alternativní vzdělání přinese nové pohledy a schopnosti řešit problémy v reálném světě IT. Těšíme se, jak se tento rozmanitý vzdělávací přístup promítne do jejich výkonu a přínosu pro naše různé projekty.

hHP.jpg

Závěrečná otázka – jak hodnotíte dosavadní i budoucnou spolupráci mezi ČSOB a 42 Prague?

„Naše partnerství považuji za významný krok k obohacení IT prostředí o různorodé a všestranné talenty. Jako spoluzakládající partneři skutečně věříme, že tato spolupráce není jen o překlenutí propasti mezi vzděláním a praktickými požadavky IT průmyslu; jde o výchovu nové generace IT odborníků, kteří jsou vybaveni jak technickými dovednostmi, tak širším rozhledem potřebným k tomu, aby se jim dařilo v dnešním rychlém digitálním prostředí.

Vzdělávací model 42 Prague, který klade důraz na učení zaměřené na studenta a netradiční přístup, souzní s naší filozofií v ČSOB. Zpochybňuje konvenční normy IT vzdělávání a zaměřuje se na rozvoj dovedností přesahujících pouhou technickou zdatnost. Studenti 42 Prague přinášejí jedinečnou kombinaci kreativity, schopnosti řešit problémy a přizpůsobivosti, což jsou vlastnosti, které jsou v rozvíjejícím se světě IT nezbytné. Synergie mezi ČSOB a 42 Prague v rámci tohoto partnerství otevírá cestu k budoucnosti, v níž budou technologická řešení efektivní, ale také inkluzivní a perspektivní.

Těšíme se na pozitivní výsledky této spolupráce, a to jak z hlediska profesního růstu stážistů, tak z hlediska jejich přínosu pro ČSOB."